Kosmiczne Mazury

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności gospodarczej Biura Podróży

„Szarpie Travel” poprzez utworzenie innowacyjnych, sieciowych produktów

turystycznych dla dzieci i młodzieży

Beneficjent: Biuro Podróży Szarpie Travel sp. z o.o. sp.k.

Kosmiczne Mazury

Projekt realizowany przez Biuro Podróży Szarpie Travel sp. z o.o. sp.k. w ramach umowy nr POPW.01.03.02-28-0015/19 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności gospodarczej Biura Podróży „Szarpie Travel”, poprzez utworzenie innowacyjnych, sieciowych produktów turystycznych dla dzieci i młodzieży. Powstaną one dzięki inwestycjom i działaniom podmiotów współpracujących, realizowanych w oparciu o istniejący potencjał turystyczny regionu oraz wysokie walory przyrodnicze i kulturowe Mazur, zgodnie z RIS dla Polski Wschodniej.

W efekcie realizacji projektu, powstaną nowe, ciekawe i innowacyjne pakiety turystyczne:

– 11-dniowy pakiet kolonijny oparty na fabule UFO na Mazurach,

– 3-dniowy pakiet zielonej szkoły oparty na fabule UFO na Mazurach,

pod wspólną marką „Kosmiczne Mazury”, które umożliwią obsługę młodych turystów w Ośrodku Wypoczynkowym Kulka na Mazurach.

Całkowita wartość Projektu wynosi 12 156 717,30 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 9 883 510,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 6 918 457,00 zł.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności
Akceptuję